Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 261/3539/2021

Dňa 11.06.2021 podali navrhovatelia Peter Potočár s manželkou Ivetou Potočárovou, trvale bytom Kalinov č. 1397, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) žiadosť o žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parcela č. KN 8427/1 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Stavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 10.07.2020 pod číslom 223/10016/2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2020.

Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a v súlade s ustanovením § 68 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie