Oznámenie o o začatí územného konania č. 220/237/2021/Mel

Dňa 04.02.2021 podal Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Mondez s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „14029 – CA – Krásno nad Kysucou – Uhliská – Rek. NNS“ na pozemkoch v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie – Uhliská, Osada U Macurov, Osada U Sýkorovov v súlade so situáciou širších vzťahov (Viď. Príloha č.1). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „14029 – CA – Krásno nad Kysucou – Uhliská – Rek. NNS“ na pozemkoch v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie – Uhliská, Osada U Macurov, Osada U Sýkorovov v súlade so situáciou širších vzťahov (Viď. Príloha č.1) a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 17. marca 2021 o 09:00 hod. so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie