Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2021 /025212-002

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán") v zmysle ust.§7 ods 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho prava k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní"), v súlade s ust.§10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie