Inf. o začatí vyvlastňovacieho konania podľa $ 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona Číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu:
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"
Podľa ust.§ 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vy- vlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce".
b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960,010 57 Žilina, IČO: 36672297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: pare. E KN č. 9015 na LV 7560, E KN č. 9024 na LV 7320, E KN č. 9025 na LV 3493,

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie