Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Mesto Krásno nad Kysucou  podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme   

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej  školy, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. Bezúhonnosť sa od 1.10.2019 preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace. Pedagogický zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • znalosť práce s PC ,
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní ,
 • doklad o dĺžke odbornej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie.


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 25 . mája 2020 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Mestský úrad, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Obálku označte heslom „ Výberové konanie ZŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Mestský úrad, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, 041/4385200, e-mail: info@mestokrasno.sk

V Krásne nad Kysucou, 12.3.2020                                            

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie