Stavebné povolenie č.7504/2020

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Emil Sýkora - ČEJS, so sídlom SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 41 075 650 podal dňa 16.04.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov p o v o ľ u j e.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie