Stavebné povolenie č.7300/2020

Vec: Adam Buchta, trvale bytom Kalinov č. 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou a Barbora Buchtová Kučerová, trvale bytom Blažkov 1486, 023 02 Krásno nad Kysucou –Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v Krásne nad Kysucou v spojenom konaní.

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Navrhovatelia Adam Buchta, trvale bytom Kalinov č. 1464, 023 02 Krásno nad Kysucou a Barbora Buchtová Kučerová, trvale bytom Blažkov 1486, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) dňa 24.06.2020 podali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 3459/12 a 3459/14 k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Novostavba rodinného domu a garáže“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3459/12 a 3459/14 k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 5295, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie