Stavebné povolenie č. 7226/2020

Navrhovatelia Pavol Meliš, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 658, 023 02 Krásno nad Kysucou s manželkou Simonou Melišovou, trvale bytom Krížová Ves 15, 059 01 Kežmarok (ďalej len „stavebníci“) dňa 07.04.2020 podali žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 3838/24 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie.


Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom konaní a rozhodol takto:


Stavba „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3838/24 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Zákysučie, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 7453, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie