Stavebné povolenie č.7179/2020

Navrhovateľ Martina Šadláková, trvale bytom Blažkov 617, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len "navrhovateľka") dňa 30.03.2020 podala na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba RD“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3460/7 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, prerokoval žiadosť stavebníčky podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba RD“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3460/7 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebníčka vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 2058, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie