Stavebné povolenie č.3821/2020

Navrhovateľka Iveta Vaňovcová, bytom Kalinov č. 1291, 023 02 Krásno nad Kysucou dňa 18.03.2019 podala žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Reklamná stavba - Billboard“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7200/2 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m. č. Kalinov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:
Stavba „Reklamná stavba - Billboard“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 7200/2 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m. č. Kalinov, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 918, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie