Rozhodnutie Šport Hotel MM Aréna, Krásno nad Kysucou

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona EIA, na základe zámeru navrhovanej činnosti „Šport Hotel MM Aréna, Krásno nad Kysucou“, ktorý predložil navrhovateľ M&M Real Park, s.r.o., Oščadnica 989, 023 01 Oščadnica, IČO 47815183 v spojení s § 18 ods. 2 písm. b) zákona EIA a po vykonaní zisťovacieho konania navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaná činnosť „Šport Hotel MM Aréna, Krásno nad Kysucou“, navrhovateľa M&M Real Park, s.r.o., Oščadnica 989, 023 01 Oščadnica, IČO 47815183, vypracovaná spracovateľom ENVI-EKO, s.r.o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina, predmetom ktorej je výstavba hotela, ako súčasti športovo-relaxačného areálu MM Aréna, na pozemku parcelné č. CKN 7373/85 (ostatná plocha) v k. ú. Krásno nad Kysucou sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia: - multimodálne koridory TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska dopravná sieť) pomenovať podľa ich aktuálne platného označenia a rozdelenia, - opraviť číslovanie železničnej trate podľa čísel grafikonových listov v tabuľkách traťových pomerov Železníc Slovenskej republiky, - plne rešpektovať ochranné pásmo diaľnice D3, t. j. 100 m od osi priľahlého jazdného pásu a stavby, resp. zariadenia navrhovať zásadne mimo uvedeného ochranného pásma, - doplniť celkové riešenie dopravnej situácie s prehľadnou mapovou prílohou, ktorá bude obsahovať predovšetkým zreteľne vyznačené ochranné pásmo diaľnice D3 a ochranné pásmo cesty I/11, v grafickej časti vyznačiť celé územie riešenej lokality v súvislosti so širšími väzbami na okolie a zakresliť pripojenia komunikácií Šport Hotela MM Aréna s vjazdom/výjazdom na existujúce cesty a následne pripojenia na cestu vyššej triedy (s pomenovaním príslušných komunikácií), - pre existujúce dopravné pripojenia (najmä pripojenie areálu na cestu III/2019), ktoré budú ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej činnosti, spracovať dopravnokapacitné posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102 a zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky, - návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu chodcov, - zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, - spracovať a do ďalšieho stupňa PD doložiť dopravno-inžinierske posúdenie exist. stykovej križovatky v zmysle platných STN 736102, TP 102 a linku: http://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/ smerove-a-profilove¬prieskumy-dopravy.ssc. posúdenie musí byť vypracované pre výhľadové obdobie 20 rokov od uvedenia predmetnej stavby do prevádzky, - v ďalšom stupni povoľovacieho konania navrhovanú stavbu odsúhlasiť a požiadať o záväzné stanovisko Správu ciest ŽSK, - v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť protihlukové opatrenia v súvislosti s cestou I/11 a plánovanou výstavou D3. - rešpektovať stanoviská č. j. 5691/2016/2320/20945 zo dňa 14.07.2016 a č. j. SSC/6647/2017/2320/30153 zo dňa 05.10.2017, ktoré boli vydané v prvej etape športového areálu MM Aréna, - rešpektovať stanovisko MD a V SR zo dňa 24.09.2019 č. j. 07538/2019/IDP/77787, - dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie