Rozhodnutie OÚ-ZA-OOP4-2020/004505/SCH

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej len Okresný úrad Žilina ) ako príslušný správny orgán podľa § 59 ods. 2, písm. d), j), zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch), v súlade s § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 41 ods. 13 zákona o lesoch

schvaľuje

návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Čadca, vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36669105 na obdobie rokov 2019-2028.
Program starostlivosti o lesy je vyhotovený na výmere 11944.9557 ha lesných pozemkov (v členení 11680.0470 ha porastová plocha, lesné pozemky bez lesných porastov 262.9889 ha a 1.9198 ha nesúlad druhu pozemku a skutočného stavu) a obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 40 ods. 2 a náležitosti § 40 ods. 3 písm. b), c), f), g) zákona o lesoch, ktoré sú neoodeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia.
Programom starostlivosti o lesy sa stanovuje neprekročiteľný objem dreva určeného na
ťažbu pre vlastnícke celky nasledovne.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie