Rozhodnutie o umiestnení stavby č.419/2020

Navrhovateľ Emil Sýkora - ČEJS, so sídlom SNP 181, 023 02 Krásno nad Kysucou podal dňa 14.02.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„12427 Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK“
na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 3567/113, 3567/85, 3567/5 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Zákysučie.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie