Rozhodnutie o umiestnení stavby č.220/537/2020/Mel

Navrhovatelia Patrik Čimbora, č. 103, 02302 Krásno nad Kysucou a Lenka Čimborová, Štiavnik č. 1254, 01355 Štiavnik podali dňa 02.03.2020 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3348/2 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Blažkov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavieb

„Novostavba rodinného domu“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3348/2 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Blažkov.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie