Rozhodnutie o odstránení stavby č. 7724/2020

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, rozhodol podľa § 88 ods. 3 zákona č. 50/1076 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o povolenie na odstránenie stavby takto:
p o v o ľ u j e
vlastníkovi stavby: Emília Mizerová, trvale bytom Sládkovičova 1208, 024 04 Kysucké Nové Mesto
o d s t r á n e n i e s t a v b y:
„Rodinný dom so s.č. 352“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 8394/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie