Rozhodnutie č.341/2020

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených dokladov posúdil, že predložený návrh (vrátane príloh)

navrhovateľa: Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca
o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Priemyselný park Krásno nad Kysucou“ v objektovom zložení SO 01 Areálové osvetlenie priemyselného parku na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12847, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/165, 6012/191, 6012/208, 6012/206, 6012/251, 6012/256, 6012/37 a SO 02 Optická sieť parku Krásno na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12852/8, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/191, 6012/206, 6012/208, 6012/251, 6012/256, 6012/223, 6012/215 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ sčasti vlastníkom
neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, a preto podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov územné konanie stavby
p r e r u š u j e.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie