Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 3.6.2020

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 3.6.2020 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodi.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (Reality-SK, Čadca, J. Rajtek, Krásno č. 1434, Občania mestskej časti Zákysučie Krásno)
 3. Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 09/2020
 4. Odpustenie nájmu prevádzkam
 5. Záverečný účet Mesta Krásno n/Kys. a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
 6. Inf. rozbor hospodárenia mesta  za I. štvrťrok 2020 + Úprava rozpočtu
 7. Rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno za rok 2019
 8. Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za rok 2019
 9. Inf. rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. štvrťrok 2020
 10. Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020
 11. Odkúpenie nebytového  priestoru po MUDr. Z. Božekovej
 12. Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
 13. Interpelácie
 14. Rôzne
 15. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta