Pozvánka na mimoriadne zasadanie MZ dňa 13.2.2020

Zvolávam mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 13.02.2020 (štvrtok) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Prijatie uznesení k projektu „zberný dvor“ – spôsob zabezpečenia pohľadávky
  3. Prijatie uznesenia k projektu „Kompostáreň Krásno nad Kysucou“
  4. Prijatie uznesení
  5. Ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta