Oznámenie o začatí územného konania č.537/2020

O z n á m e n i e
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
Dňa 02.03.2020 podali Patrik Čimbora, č. 103, 02302 Krásno nad Kysucou a Lenka Čimborová, Štiavnik č. 1254, 01355 Štiavnik na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3348/2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Blažkov.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3348/2 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň
17. júla 2019 o 08:00 hod.
so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie