Oznámenie o začatí územného konania č.341/2020

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Priemyselný park Krásno nad Kysucou“ v objektovom zložení SO 01 Areálové osvetlenie priemyselného parku na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12847, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/165, 6012/191, 6012/208, 6012/206, 6012/251, 6012/256, 6012/37 a SO 02 Optická sieť parku Krásno na pozemkoch č. p. KN-C 12850, 12845, 12846, 12852/8, 12852/11, 12853/2, 6012/192, 6012/277, 6012/75, 6012/170, 6012/172, 6012/176, 6012/218, 6012/191, 6012/206, 6012/208, 6012/251, 6012/256, 6012/223, 6012/215 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ sčasti vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a zároveň nariaďuje miestne skúmanie a ústne rokovanie na deň:
07. apríla 2020 (utorok) o 10:00 hod.
so stretnutím pozvaných na MsÚ v Krásne nad Kysucou – 2. poschodie - Zasadačka.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom rokovaní v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona. Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie