Oznámenie o začatí stavebného konania č.7880/2020

Dňa 14.05.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca v zast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa Priemyselný STL plynovod 300 kPa – Doplnok“ na pozemkoch č. p. KN-C 12844, 12845, 12846/3, 12846/1, 12850, 12851 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom a vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie