Oznámenie o začatí stavebného konania č. 460/2020

Na žiadosť stavebníka: Ondrej Masarik, trvale bytom Krásno nad Kysucou 141, 023 02 Krásno nad Kysucou, Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §  58 písm. e) v spojení s ust. § 26 ods. 3 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len Vodný zákon),  v súlade s ustanovením § 61 ods. 2  stavebného zákona  oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení vodnej stavby

„Vodovodná prípojka a studňa“

na pozemku parc. č. KNC 1290/71 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie číslo 220/10936/2019 zo dňa 20.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2019.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie