Oznámenie o začatí stavebného konania č. 11399/2019

Dňa 06.12.2019 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Vnútroareálová komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou – III. etapa, Preložka – Priemyselný STL plynovod 300 kPa“ na pozemkoch č. p. KN-C 6417/384, 6012/277, 6012/192, 6012/276, 12851, 12850 v k. ú. Krásno nad Kysucou, ktorých je navrhovateľ vlastníkom v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Návrh bol doplnený dňa 16.01.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a zároveň upúšťa od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou v rámci úradných dní, najneskôr však v určenej lehote. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu na vydanie stavebného povolenia uplatniť najneskôr v určenej lehote v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona. Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne. Takisto neprihliadne stavebný úrad na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie