Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č.9226/2019

Navrhovateľ Ing. Martin Čimbora, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 103, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) dňa 10.05.2019 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:
„Rodinný dom“ a „Dvojgaráž s prístreškom“
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 412/2 a 412/3 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.
Stavebný úrad v súlade s ust. § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) vyzval stavebníka, aby prepracoval projekt v zmysle vyhlášky § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (Odstupy stavieb) a § 7 tej istej vyhlášky (Pripojenie stavby na pozemné komunikácie).

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie