Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor a mesto Krásno nad Kysucou zvolávajú v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav vykonávaných v časti katastrálneho územia Krásno nad Kysucou:

v kinosále Kultúrneho domu v Krásne nad Kysucou, ulica 1. mája 1538, 023 02 Krásno nad Kysucou.