Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

Mesto Krásno nad Kysucou vydáva v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2020
o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie