Dodatočné stavebné povolenie č.10016/2019

Navrhovatelia Peter Potočár s manželkou Ivetou Potočárovou, trvale bytom Kalinov č. 1397, 023 02 Krásno nad Kysucou dňa 14.08.2019 podali žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parcela č. KN 8427/1 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníčky podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4, v nadväznosti na § 58 až § 66 stavebného a vydáva toto:
ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
ktorým sa dodatočne povoľujú už vykonané stavebné práce
Stavba „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 8427/1 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 5547, vedeného Správou katastra Čadca sa podľa § 66 stavebného zákona sa v znení neskorších zmien a doplnkov
dodatočne povoľuje.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie