Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava a stavebné úpravy strechy na kultúrnom dome

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“)NÁZOV ZÁKAZKY:
„OPRAVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY NA KULTÚRNOM DOME V KRÁSNE NAD KYSUCOU“1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grapa, primátor
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1092 5322
IČO: 00 314 072
DIČ: 2020553073
Telefón: +421 41 4385 200
Fax: +421 41 4385 240
www: info@mestokrasno.sk

2. Názov predmetu zákazky: „Oprava a stavebné úpravy strechy na kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou“

3. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce
45261910-6 Opravy striech
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45261410-1 Strešné izolačné práce

4. Predmet zákazky: Predmetom tejto zákazky je oprava strechy a jej stavebné úpravy na objekte Kultúrneho domu v meste Krásno nad Kysucou.
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 45 kalendárnych dní od dňa účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do 15.12.2019

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie