Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác - Rekonštrukcia zastávok v Krásne nad Kysucou

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
Mesto Krásno nad Kysucou, ako verejný obstarávateľ v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle ust. § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky
„Rekonštrukcia zastávok v Krásne nad Kysucou“1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Krásno nad Kysucou
Názov: Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo: Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grapa, primátor
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 1092 5322
IČO: 00 314 072
DIČ: 2020553073
Telefón: +421 41 4385 200
Fax: +421 41 4385 240
Mail: vo@mestokrasno.sk
www: www.mestokrasno.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Eva Tvrdá

4. Predmet obstarávania: Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia autobusových zastávok a ich bezprostredného okolia v meste Krásno nad Kysucou, na existujúcich trasách autobusových spojov podľa priloženého zadania a projektovej dokumentácie.

5. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie