Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vzhľadom  na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľké škody na majetku.  Na základe uvedených skutočností, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

A. V y h l a s u j e m
dňa 4.1.2019  o 9:00 .hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Krásno nad Kysucou

B. P r i k a z u j e m
1. Zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie v mestskom rozhlase a na internetovej stránke mesta ako aj v hromadných a v  miestnych oznamovacích prostriedkoch.
Termín splnenia: 4.1.2019, Zodpovedá: Jana Šusteková

2.  Na ohrozenom území ustanovujem režim života nasledovne:
- zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam
- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby
- zabezpečiť prístup ku ZŠ, MŠ, zdravotnému stredisku a verejným budovám mesta
- zabezpečiť prísun potravín a základných potrieb do lokalít, kde zatiaľ nie je prístup technikou, bývajú tam občania s trvalým alebo prechodným pobytom (osady Lastovicov, Hackov, Nižné Vane, Vyšné Vane, šustkov, Macurov, Jantov, Sýkorov a iné)     

3. Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií.

Termín splnenia: ihneď, Zodpovedá: štatutárni zástupcovia dotknutých organizácií

C. Z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 4.1.2019
2. Kontrolou plnenia a zabezpečením doručenia príkazu dotknutým organizáciám poverujem člena krízového štábu mesta, p. Mariána Šusteka
3. Príkaz je vyhotovený v 2 rovnopisoch a 2 fotokópiách. Rovnopisy príkazu sú uložené na mestskom úrade a fotokópie budú neodkladne doručené kuriérnou poštou štatutárnym zástupcom dotknutých organizácií a obcí.

V Krásne nad Kysucou dňa 4.1.2019

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie