Výberové konanie - riaditeľ Základnej umeleckej školy

Mesto Krásno nad Kysucou podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej umeleckej školy, SNP 167, Krásno nad Kysucou


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z..z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť práce s PC
 • predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 • zdravotná spôsobilosť
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad o dĺžke odbornej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • overený doklad o absolvovaní prvej atestácie.Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 4 . júna 2019 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Mestský úrad, 1. mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Obálku označte heslom „ Výberové konanie ZUŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy.

Ďalšie informácie: Mestský úrad, 1.mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, 041/4385200, e-mail: info@mestokrasno.sk

V Krásne nad Kysucou, 6.5.2019

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta