Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania č.j.9907/2019

Oznámenie

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. zmien a doplnkov (stavebný zákon) a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Na žiadosť stavebníka: Roman Tuček, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou súp. číslo 1434, Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania o povolení stavby

„Rekreačná chata a garáž“

na pozemku pare. č. KNC 11227/1 v k. ú. Krásno nad Kysucou. Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie číslo 85/6911/2019 zo dňa 19. 06. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 07. 2019.

Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie povolenia navrhovanej stavby, podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona sa upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky na ochranu svojich záujmov uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, ktoré bude zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou po dobu 15 dní, pričom pätnásty deň sa považuje za deň doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie