Stavebné povolenie č.z. 9913/2019

Navrhovateľ Stanislav Kubala, trvale bytom Palackého 460, 739 61 Třinec, ČR ako splnomocnený zástupca za stavebníka Ing. Michala Kubalu, trvale bytom Dělnícka 1131/24, 748 01 Hlučín, ČR, dňa 01.08.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba garáže s pergolou“ na pozemku  registra „C“ parc. č. KN 5571/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Prístavba garáže s pergolou“ na pozemku  registra „C“ parc. č. KN 5571/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 3278, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .


Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je prístavba garáže pre dve autá, ktorá bude tesne prisadená k existujúcemu rodinnému domu, pričom nenaruší statiku domu. Nad garážou bude pochôdzna plocha, ktorá bude slúžiť ako terasa z obytnej časti domu. Na terase bude umiestnený dominantný záhradný krb a celá terasa bude prestrešená drevenou pergolou, pričom časť pergoly bude pochôdzná, prístupná z balkóna 2.NP a časť bude prekrytá polykarbonátom.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie