Stavebné povolenie č.z. 9535/2019

Navrhovatelia Stanislav Čimbora a manželka Monika Čimborová, obaja trvale bytom č. 332/2, 023 02 Dunajov dňa 11.06.2019 podali žiadosť o vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Rekreačná chata“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2719 vedená ako záhrada v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 5739, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov

povoľuje.

Popis stavby:
Rekreačná chata bude samostatne stojaca budova, umiestnená v sklonitom teréne. Jedná sa o murovanú stavbu. Základ, základové murivo budú betónové. Prízemie je vytvorené z muriva ukončeného ŽB vencami. Podkrovie bude taktiež murované ukončené ŽB vencami, krov bude tvorený z dreva. Časť muriva bude obložená kameňom a časť drevom.

Dispozične je prízemie navrhnuté tak, že sa priamo vchádza do obývacej miestnosti a z nej následne do ostatných miestnosti na prízemí t.j. do kuchyne s jedálňou, skladu, kúpeľne a schodiska do podkrovia.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie