Stavebné povolenie č.j. 9754/2019

Navrhovateľ Emil Graňa, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 873, 023 02 Krásno nad Kysucou dňa 09.07.2019 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2637/1 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2637/1 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 1139, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov

p  o v o ľ  u j  e .

Popis stavby:
Pôvodný rodinný dom bol prízemný, podpivničený. Zastrešený bol sedlovou strechou. Po prístavbe a nadstavbe vznikne kompletná bytová jednotka, ktorá bude mať sedem izieb a kompletné príslušenstvo. Suterén bude slúžiť ako technické podlažie. Prístavba bude mať pôdorysné rozmery 4,0 x 10,2 m. Súčasťou stavby je aj nová vodovodná prípojka riešená v samostatným konaním o ohlásení drobnej stavby pod číslom 7/9827/2019 zo dňa 16.07.2019. Odkanalizovanie objektu je do existujúcej žumpy. Objekt má existujúcu prípojku plynu. Stavba má samostatnú elektrickú prípojku s meraním na hranici pozemku.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie