Rozhodnutie o umiestnení stavby č.10936/2019

Navrhovateľ Ondrej Masarik, trvale bytom Krásno nad Kysucou 141, 023 02 Krásno nad Kysucou podal dňa 09.10.2019 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„Novostavba rodinného domu“
na pozemku registra „C“ parc. č. KN 1290/71 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Popis stavby:
Rodinný dom je jednopodlažný objekt, čiastočne podpivničený a bez obytného podkrovia a využitia podstrešného priestoru. Pôdorys stavby je z dvoch obdĺžnikových časti odskočených od seba s vysunutou zastrešenou terasou. Navrhovaným urbanistickým riešením rešpektujeme a zachovávame danosti územia a bezprostredného okolia. Hlavný prístup na pozemok je z prístupovej cesty. Umiestnenie stavby a jeho základná koncepcia využíva danosť pozemku v mierne svahovitom teréne. Rozloženie dispozície RD je v úrovni čiastočného podzemného a nadzemného podlažia. Stavba svojou výškou nebude v zimných mesiacoch zatieňovaf parcely položené v nižšej výškovej úrovni, vzhľadom na dostatočné odstupové vzdialenosti. Rodinný dom je 1-podlažný objekt s čiastočným podpivničením. Pôdorysné rozmery RD sú 26,40 x 16,60 m s terasou. Objekt je čiastočne podpivničený čím využíva daný svahovitý pozemok pre efektívnu výstavbu, náklady a návrh objektu. l.PP je betónové z DT 30 a DT 40 tvárnic a l.NP je murované s drevenou konštrukciou krovu.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie