Pozvánka, oznámenie o predložení správy OÚ-ZA-OOP4-2019/018824/SCH

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej OU ZA OOP ) Vám oznamuje, že dňa 28.02.2019 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy – Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Krásno - stred.

Lesný celok bol určený rozhodnutím OU ZA OOP č. OÚ-ZA-OOP4-2018/040335/SCH zo dňa 16.11.2018. Lesný celok Krásno - stred zasahuje do okresu Čadca a Žilina a do týchto katastrálnych území: Harvelka, Horná Tižina, Klubina, Lutiše, Nová Bystrica, Radôstka, Riečnica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou.

V súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že do správy je možné nahliadnuť na OU ZA OOP, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina. Súčasne Vás informujeme, že písomné pripomienky k správe a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, pokiaľ nie sú v správe obsiahnuté je možno uplatniť najneskôr v lehote do 30.04.2019.

Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná  dňa 30.04.2019 o 9:00 v sále kultúrneho domu (pod orlojom) v Starej Bystrici, na rokovanie Vás týmto pozývame.

Predloženie správy o hospodárení a jej prerokovanie s dotknutými osobami je prvým úkonom pri vyhotovovaní nového programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020 - 2029.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie