Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 13.03.2019

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 13.03.2019 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
 3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Služby, s.r.o. Krásno, T. Tomčala, Krásno č. 1617, M. Staš, Ochodnica 821,  ZŠ Mládežnícka Krásno 1343, P. Golas, Krásno 1695)
 4. Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej a športovej komisie
 5. Návrh Štatútu k participálnemu rozpočtu na rok 2019
 6. Návrh Štatútu mesta Krásno nad Kysucou
 7. Úprava rozpočtu
 8. Prijatie uznesení k projektom
 9. Informatívny rozbor hosp. Krasbytu za rok 2018 + opravy vykonané v r. 2018
 10. Návrh úpravy nájomného v zdravotnom stredisku a v dome služieb
 11. Návrh Plánu práce na rok 2019
 12. DHZ – Návrh člena na funkciu veliteľa DHZ, Návrh na vykonanie preventívnych  protipožiarnych prehliadok na rok 2019
 13. Rôzne (delegovanie do komisií)
 14. Prijatie uznesení, ukončenie

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta