Pozvánka a oznámenie o predložení správy OÚ-ZA-OOP4-2019/018807/SCH

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ( ďalej OU ZA OOP ) Vám oznamuje, že dňa 28.02.2019 bola vyhotoviteľom programu starostlivosti o lesy – Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica predložená správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy (ďalej len správa) pre lesný celok Krásno - západ.

Lesný celok bol určený rozhodnutím OU ZA OOP č. OÚ-ZA-OOP4-2018/040336/SCH zo dňa 16.11.2018. Lesný celok Krásno - západ zasahuje do okresu Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina a do týchto katastrálnych území: Brodno, Budatínska Lehota, Čadca, Divina, Dlhá nad Kysucou, Dolný Vadičov, Dunajov, Horný Vadičov, Klubina, Kysucké Nové Mesto, Kotrčina Lúčka, Krásno nad Kysucou, Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Oškerda, Povina, Prostredný Vadičov, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica, Vranie, Zástranie.

V súlade s § 41 ods. 8 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že do správy je možné nahliadnuť na OU ZA OOP, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina. Súčasne Vás informujeme, že písomné pripomienky k správe a požiadavky na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, pokiaľ nie sú v správe obsiahnuté je možno uplatniť najneskôr v lehote do 30.04.2019.

Správa spolu s pripomienkami a predloženými požiadavkami na vyhotovenie programu starostlivosti bude prerokovaná dňa 30.04.2019 o 9:00 v sále kultúrneho domu (pod orlojom) v Starej Bystrici, na rokovanie Vás týmto pozývame.

Predloženie správy o hospodárení a jej prerokovanie s dotknutými osobami je prvým úkonom pri vyhotovovaní nového programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020 - 2029.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie