Oznámenie o začatí územného konania č.z. 9498/2019

O z n á m e n i e

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

Dňa 05.06.2019 podal Stanislav Kubala, bytom Palackého 460, 739 61 Třinec, ČR ako splnomocnený zástupca za stavebníka Ing. Michala Kubalu, bytom Dělnícka 1131/24, 748 01 Hlučín, ČR na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístavba garáže s pergolou“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 5571/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou – odbor výstavby, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Prístavba garáže s pergolou“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 5571/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou a súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň

27. júna 2019 o 10:00 hod.

so stretnutím pozvaných v kancelárii č. 5 /prízemie/ na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie