Oznámenie o začatí územného konania č. sp.: 85/52/2019

Vec: Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  nesk. zmien a  doplnkov (stavebný zákon) a nariadenie ústneho pojednávania

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona obdržal dňa 07. 01. 2019 návrh navrhovateľa: Roman Tuček, bytom 023 02 Krásno nad Kysucou súp. číslo 1434 na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekreačná chata, garáž a studňa“ na pozemku parc. č. KNC 11227/1 k. ú. Krásno nad Kysucou.  Uvedeným dňom bolo podľa § 35 odst.1 stavebného zákona začaté územné konanie. Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania na stavbu „Rekreačná chata, garáž a studňa“ na pozemku parc. č. KNC 11227/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Súčasne nariaďuje na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 25. apríla 2019 o 9.15 hod. so zrazom pozvaných na MsÚ v Krásne nad Kysucou v pracovni stavebného úradu – prízemie, miestnosť číslo 5.

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k umiestneniu stavby uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie námietok a pripomienok sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že s umiestnením stavby súhlasia. Ak niektorý dotknutých z orgánov  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Oznamuje sa účastníkom:

Roman Tuček, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1434-cestou splnomocneného zást. Pavla Bajcára
Pavol Bajcár, 023 02 Krásno nad Kysucou 1199

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov (správny poriadok) a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona z dôvodu neznámeho pobytu niektorých osôb a z dôvodu zvlášť veľkého počtu účastníkov konania. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu   15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Dotknuté orgány   
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, k č. j. TD/NS/0777/2018/Šo zo dňa 1. 10. 2018
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91 Čadca, k č. j. OU-CA-OSZP-2019/003886-2 zo dňa 22. 3. 2019
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, k č. j. 4300095168-231 zo dňa 22. 08. 2018

I n g. J o z e f   G r a p a
Primátor mesta

Prílohy na stiahnutie