Oznámenie o začatí stavebného konania č.z. 9913/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stanislav Kubala, trvale bytom Palackého 460, 739 61 Třinec, ČR ako splnomocnený zástupca za stavebníka Ing. Michala Kubalu, trvale bytom Dělnícka 1131/24, 748 01 Hlučín, ČR, (ďalej len "navrhovateľ") dňa 01.08.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Prístavba garáže s pergolou“
na pozemku  registra „C“ parc. č. KN 5571/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Krásno nad Kysucou vydané územné rozhodnutie dňa 01.08.2019 pod č.j. 85/9498/2019.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie