Oznámenie o spojení územného a stavebného konania č. 9754/2019

O z n á m e n i e
O spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a upustenie od ústneho pojednávania


Navrhovateľ  Emil Graňa, trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 873, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebník“) dňa 09.07.2019 podal žiadosť o vydanie spojeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:

„Prístavba a nadstavba rodinného domu“
na pozemku registra “C“ parcela č. KN 2637/1 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie
v intraviláne v m.č. Blažkov k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

Pôvodný rodinný dom bol prízemný, podpivničený. Zastrešený bol sedlovou strechou. Po prístavbe a nadstavbe vznikne kompletná bytová jednotka, ktorá bude mať sedem izieb a kompletné príslušenstvo. Suterén bude slúžiť ako technické podlažie. Prístavba bude mať pôdorysné rozmery 4,0 x 10,2 m. Súčasťou stavby je aj nová vodovodná prípojka. Odkanalizovanie objektu je do existujúcej žumpy. Objekt má existujúcu prípojku plynu. Stavba má samostatnú elektrickú prípojku s meraním na hranici pozemku.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie