Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu

Slovenská lesnícka spoločnosť a. s., ako vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy (PSL - LHP) oznamuje všetkým súkromným vlastníkom lesov malých výmer na CKN parcelách s druhom pozemku lesný pozemok v katastrálnom území Dunajov a Krásno nad Kysucou v Lesnom celku Krásno západ, že prerokovanie návrhu hospodárskych opatrení sa uskutoční dňa 25. novembra 2019 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v sídle SLS a.s., na Kuzmányho ulici 5 v Banskej Bystrici.

Slovenská lesnícka spoločnosť a. s. týmto pozýva všetkých vlastníkov lesa malých výmer v k. ú. Nesluša na uvedené prerokovanie návrhu hospodárskych opatrení. Predmetom prerokovania budú lesné porasty a ostatné lesné pozemky v k.ú. Dunajov a Krásno nad Kysucou na CKN parcelách s druhom pozemku 10 - lesný pozemok.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie