Oznámenie o nariadení konania o začatí pozemkových úprav č. j. OU-CA-PLO-2019/005854-002

Podľa § 28 v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariadil bývalý Pozemkový úrad v Čadci, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 zákona dňa 09.10.1991 pod č. 1170/91 konanie o začatí pozemkových úprav ( prípravné konanie ) z dôvodu uvedeného v § 2 písm. a) zákona v katastrálnom území Krásno nad Kysucou.


Nariadenie prípravného konania bolo oznámené verejnou vyhláškou tak. žc po dobu od 17.10. 1991 do 4.11.1991 bolo vyvesené v meste spôsobom v mieste obvyklým.


Konanie o začatí pozemkových úprav bolo nariadené z dôvodu, že je potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona.


Týmto oznamujeme všetkým účastníkom pozemkových úprav, že na základe nariadeného prípravného konania podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vykoná Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor potrebné zisťovanie za účelom posúdenia dôvodnosti. naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania pozemkových úprav v k. ú. Krásno nad Kysucou.


Na základe výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodne o nariadení pozemkových úprav podľa § 8 zákona.


Toto oznámenie o nariadení prípravného konania doručujeme v zmysle § 7 ods. 3 zákona verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli tunajšieho úradu po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne sa oznámenie zverejní na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou.

Prílohy na stiahnutie