Odvolanie mimoriadnej situácie

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia  a majetku, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

o d v o l á v a

dňa 6.1.2019 o 11:00 h  mimoriadnu situáciu na území mesta Krásno nad Kysucou.

Ďalšia činnosť na území mesta bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov primátora mesta.


Toto odvolanie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V Krásne nad Kysucou, 6.1.2019

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Prílohy na stiahnutie