Kolaudačné rozhodnutie č.z. 589/2019

Navrhovateľ 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619, v zastúpení na základe plnej moci zo dňa 25.05.2018 spoločnosťou MB genero, s.r.o., Hviezdoslavova 300, 014 01 Bytča, IČO 44 370 105 podal dňa 16.08.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou SO.01 Výrobno skladová hala“ v k.ú. Krásno nad Kysucou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Krásno nad Kysucou dňa 23.01.2019 pod číslo spisu: 84, číslom záznamu: 6870/2018-2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2019.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a podľa § 2 zákona č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, po preskúmaní návrhu stavebníka a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním v súlade s ustanovením § 82 ods.l stavebného zákona povoľuje užívanie stavby „Novostavba výrobno skladovej haly spol. 3 Energy, s.r.o. Krásno nad Kysucou 50.01 Výrobno skladová hala“ na pozemku registra „C“ pare. č. KN 12849/2 v k ú. Krásno
nad Kysucou.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie