Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020

Mesto Krásno nad Kysucou týmto oznamuje, že dňom 05.10.2018

zverejňuje informáciu

v súlade s ust. § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“.

Po dobu zverejnenia je možné do rozhodnutia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosti je záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020“ sprístupnené na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou počas úradných dní (stavebný úrad Krásno nad Kysucou, úradné dni: Pondelok, Štvrtok 7:00 - 11:30 hod, 12:00 - 15:00 hod; Streda 7:00 - 11:30 hod, 12:00 - 17:00 hod; Piatok 7:00 - 11:30 hod, 12:00 - 13:00 hod), kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Kuričova, stavebné oddelenie/životné prostredie, prízemie č. dverí 5, tel. č.: 041/43 08 928.

Bližšie informácie v prílohách.

Prílohy na stiahnutie