Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č.sp. 6668/2018

Žiadateľ CTP Beta SK, spol. s.r.o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava – Staré mesto, IČO: 36697168 v zastúpení Ing. Tomášom Činčalom, trvale bytom Podvysoká č. 218, 023 57 Podvysoká podal dňa 01.10.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101

na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 6012/3, 6012/34, 6012/35, 6012/36, 6012/37,6012/77, 6012/184, 6012/223, 6012/254, 6012/255, 6012/256, 6012/257 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a 3 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania o povolení stavby „CTPark Krásno nad Kysucou, KNK1 – Hala SO 101“ a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2018 (streda) o 9:00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, 2. poschodie, dvere číslo 14 – zasadacia miestnosť.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie