Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Krásno nad Kysucou, na základe súhlasu a schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou, prijatým na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou dňa 12.9.2018  zverejňuje nasledovné

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa ustanovení § 281 až § 288  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 9a zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení na podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových (komerčných) priestorov „Požiarna zbrojnica č. 1594 “ za účelom prenájmu majetku vyhlasovateľa 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Mesto Krásno nad Kysucou
Ul. 1. mája
IČO: 00 314 072
Zast.: Ing. Jozef Grapa, primátor mesta
Kontaktná osoba: Jaroslav Pagáč
Kontakt: 0917529045
Účet mesta Krásno nad Kysucou pre účely súťaže: 
Ústav:  VÚB Čadca
Číslo účtu:  10925322/0200
IBAN:  SK23 0200 0000 0000 1092 5322

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových ( komerčných) priestorov „Požiarna zbrojnica č. 1594“ za účelom prenájmu majetku vyhlasovateľa.

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nehnuteľností v kat. území: Krásno nad Kysucou, ktoré sú evidované Okresný úradom Čadca, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 1812, pre kat. územie: Krásno nad Kysucou, obec: Krásno nad Kysucou, okres: Čadca, a to:
-  nebytový priestor „bývalá požiarna zbrojnica č.s. 1594“ na parcele č. CKN 203/3, kat. územie: Krásno nad Kysucou, s podlahovou plochou 198,22 m2 , (ďalej „predmet súťaže“).

Súťažný návrh je možné podať na prenájom predmetu obchodnej verejnej súťaže ako celku alebo rozdelené na viaceré časti prízemnej budovy požiarnej zbrojnice.

Všeobecná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaže vrátane príslušenstva je určená v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Stručný popis:

Predmet súťaže sa nachádza v zastavanom území mesta Krásno nad Kysucou, v kat. území mesta Krásno nad Kysucou. Jedná sa o samostatne stojaci dom „Požiarna Zbrojnica č. 1594“– s nadzemnými podlažiami (poschodiami), postavený na pozemku parc.  číslo KNC 203/3, zapísaný na LV č. 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou. 

Typ zmluvy:

Zmluva o nájme nehnuteľnosti bode uzavretá podľa Zákona o majetku obcí, Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích predpisov (Nájomná zmluva).

Lehota na predloženie návrhu:

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou a dňom uverejnenia na webovej stránke mesta Krásno nad Kysucou. 

Uzávierka na predkladanie ponúk je 12.12.2018 o 12.00 hod. Ponuky doručené po tomto termíne budú odmietnuté.

Požadované  náležitosti súťažného návrhu na uzavretie Zmluvy o nájme (nájomná zmluva):

Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme (nájomnej zmluvy) musí byť doručený v písomnej forme, vrátane všetkých príloh, v zalepenej obálke s označením „Obchodná verejná súťaž  nájom „Požiarna zbrojnica č. 1594“   – NEOTVÁRAŤ“ a v zmysle nasledovných inštrukcií:

1. Účastník súťaže môže predložiť aj viacero návrhov na časti prenajímaného priestoru.
2. Predložený návrh musí byť jasný, určitý a zrozumiteľný.
3. Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať:

a) názov a sídlo, IČO predkladateľa – ak ide o právnickú osobu, číslo účtu,
b) meno,  priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo – ak ide o fyzickú osobu, číslo účtu,
c) meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO – ak ide o fyzickú osobu (podnikateľ), číslo účtu,
d) predmet žiadosti o nájom, ktorým sa rozumie predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom,
e) spôsob úhrady nájomného, jeho výšku a lehoty splatnosti tak,  že nájomné bude zaplatené na účet vyhlasovateľa  nájomnej zmluvy.
f) vyhlásenie účastníka súťaže (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
g) písomný súhlas navrhovateľa so súťažnými podmienkami.

Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky

 1. Účastníci súťaže sú povinní pred podaním súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľovi vo výške 30,- EUR, a to v hotovosti, v pokladni alebo prevodom na účet vyhlasovateľa súťaže. Originál alebo kópiu potvrdenia o zaplatení paušálnej náhrady výdavkov sú účastníci súťaže povinní priložiť k súťažnému návrhu do zalepenej obálky. Paušálna náhrada sa účastníkovi súťaže nevracia a je príjmom vyhlasovateľa súťaže.
 2. Právnické osoby sú povinné predložiť spolu so súťažným návrhom originál výpisu z obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci právnu subjektivitu uchádzača v súťaži – nie starší ako 1 mesiac. Doklad musí byť  predložený v origináli.
 3. Fyzická osoba musí najneskôr v deň  podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov. Fyzické osoby –  podnikatelia  sú povinní predložiť spolu s návrhom originál výpisu živnostenského oprávnenia nie starší ako 1 mesiac.
 4. Uchádzači sú povinní predložiť čestné prehlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby), o tom,  že uchádzač nemá žiadne záväzky voči mestu Krásno nad Kysucou a voči príslušnému daňovému úradu.
 5. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku.
 6. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).
 7. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov (uzávierky).
 8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
 9. Súťažný návrh  môže byť doručený osobne do podateľne mesta Krásno nad Kysucou, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín, v zalepenej  obálke s uvedením mena a poštovej adresy s označením: „Obchodná verejná súťaž nájom „Požiarna zbrojnica č. 1594“ – NEOTVÁRAŤ“, v termíne určenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.mestokrasno.sk, a úradnej  tabuli mesta Krásno nad Kysucou alebo zaslaný na adresu Mestský úrad Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája, 023 02 Krásno nad Kysucou s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 10. Obhliadku nehnuteľností bude možné vykonať v termíne stanovenom vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže  na internetovej  stránke vyhlasovateľa www.mestokrasno.sk, na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou.
 11. Vybratému účastníkovi súťaže bude v lehote do 15 pracovných dní odo  dňa vyhodnotenia súťaže odoslaný list s oznámením jej výsledku.
 12. Vyhlasovateľ podmieňuje nájom  nehnuteľností jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve mesta Krásno nad Kysucou.
 13. Vyhlasovateľ a vybratý účastník súťaže uzatvoria nájomnú zmluvu do 60 dní  odo dňa schválenia víťazného uchádzača Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno nad Kysucou. V prípade, že návrh nájomnej  zmluvy predložený vyhlasovateľom nebude víťazným uchádzačom podpísaný v lehote do 60 dní odo dňa schválenia víťazného uchádzača Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno nad Kysucou, platí domnienka, že víťazný uchádzač sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
 14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž kedykoľvek zrušiť (§ 283 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka).
 15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. Odmietnutie predložených návrhov oznámi vyhlasovateľ uchádzačom do 15 pracovných dní od rozhodnutia o odmietnutí.
 16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska  vyhlásených požiadaviek vyradiť  súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
 17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
 18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu.
 19. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
 20. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k nehnuteľnostiam výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
 21. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ak tento je alebo bol v minulosti dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti v ktorej má vyhlasovateľ majetkovú účasť.

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam stanovenými uznesením mestského zastupiteľstva č. 61/2018 zo dňa 12.9.2018:

 • priestory ponúknuť na služby, ktoré v meste chýbajú (práčovňa, cukráreň).
 • prevádzka bez výroby, bez vytvárania hluku, zápachu a iných okolností, ktoré obmedzujú občanov z priľahlých budov.
 • bez reštauračných zariadení, herní, stávkových kancelárií a nočných klubov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vybrať súťažný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorý z pohľadu ponúkaného účelu a ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže s príslušenstvom najlepšie vyhovuje vyhlasovateľovi.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právu konzultovať s vybratým uchádzačov všetky stavebné úpravy a vizualizáciu vonkajších priestorov požiarnej zbrojnice.

Oboznámenie sa s predmetom ponuky:

Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

V Krásno nad Kysucou, dňa 23.11.2018

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta